Vij, Dieviņi, Zelta viju visgarām jūras malu,
Lai nenāca sveša salna šai zemē ziedu traukt.
Search:   

Kolāža

KOLĀŽA

Šī kolāža ir kā ieskats realitātē caur tēliem. Tas prasa savdabu domāšanu - domāšanu simbolos, tēlos jeb telpisku domāšanu. Manuprāt, tas ir labākais informācijas nodošanas un arī saņemšanas veids. Mēģināts nav zaudēts.

RAINIS – GALS UN SĀKUMS...

Šai saulē(i), šai zemē(i)/Viesiem vien(i) padzīvoju.
Viņa saule, viņa zeme/ Tā visam(i) mūžiņam.

Mazs ir cilvēka ceļš Šaisaulē, jo tikko cilvēka dvēsele sāk izprast ceļa līkločus, tā jāiet mūžībā. Mazs ir cilvēka ceļš, bet lielas iespējas attīstīt savu dvēseli, ja vadās pēc senču atstātā kultūras mantojuma, kas kā ariadnes pavediens *mūs var izvest cauri labirintam, kurā mīt Minotaurs. Izejot cauri labirintam mēs varam uzvarēt Minotauru – gan zvēru sevī, gan ārpus sevis – zvēru, kas jau tūkstošiem gadus prasa nevainīgu cilvēku upurus... Rainis dzejoļu krājumā „Gals un sākums” dzejolī „Pārvarīgais” rāda šī zvēra patieso būtību. Rāda arī ceļu, kas ejams, lai to veiktu un izietu no labirinta Saules gaismā, proti:

Tvaiks un uguns ies ar manu dvašu,/ Vielas šķirs kā saule mana doma,
Telpas autu izpletīs un saraus,/Laiku spoguli par jaunu spodrēs,
Es tavs vārētājs, tu pārvarīgais.

Saules gadskārta ar astoņiem svinamiem laikiem, ir kultūras atspulgs tautā – tas ir cikliskais laiks, kas pretstatā lineārajam jeb vēsturiskajam laikam ir mūžīgs. Tam nav sākuma un nav arī gala.
Pārejot uz Saules gada ritu, mēs pateiksim NĒ šim „pārvarīgajam” jeb lineārā laika matricas radītājam, ko izsaka zvēra skaitlis 666 un, kas cilvēci ved uz iznīcību. Tam ir sākums un ir arī gals... un gals tam pienāks brīdī, kad mēs sapratīsim tautas dziesmā teikto:

Pats Dieviņis man iedeva / Sav` jājamu kumeliņu.
Caur segliem Saule lēca,/Caur iemauktu Mēnestiņis.
Pavadiņas galiņā,/ Tur lec rīta Auseklītis.

(skat. »»).

*ariadnes pavediens. Ariadne sengrieķu mitoloģijā bija Krētas valdnieka Mīnoja meita. Viņa iedeva Atēnu varonim Tēsejam pavedienu, un, tam sekojot, viņš izkļuva no labirinta. Ariadnes pavediens – norādījums, kā risināma sarežģīta problēma.

...................................................................

 Un te būs ieskats zvēra – 666 jeb  Minotaura domu gaitā...

Арье Барац "ДВА ИМЕНИ ЕДИНОГО БОГА, Годовой круг чтения Торы", ГЕШАРИМ ИЕРУСАЛИМ 5764; Мости культури, МОСКВА 200
Arie Baratz " Viena Dieva divi vārdi ikgadējā Toras lasīšana ," Gesharim Jerusalem 5764; Tilti Kultūras, Maskava 2004.Новая эра (98-101стр.)

Современное человечество, правда, отсчитивает время не от сотворения мира и не от исхода евреев из Египта. Современное человечество отсчитивает его от рождества Исуса из Назарета. Но не будем забывать, что сам Исус пользовался другой хронологией. А именно сочетанной хронологией двух новолетий: всеобщего, начинающегося в месяце тишрее, и израильского, начинающегося в месяце нисане.

TULKOJUMS: Mūsdienu cilvēce patiesi neskaita laiku, no pasaules radīšanas un arī ne no ebreju izceļošanas no Ēģiptes. Mūsdienu cilvēce skaita to saistot ar Jēzu no Nācaretes. Taču neaizmirsīsim, ka Jēzus pats izmantoja citu hronoloģiju. Tas ir - divu kombinēto jauno gadu hronoloģiju: universālo, sākot ar mēnesi Tishrei, un Izraēļu, sākot ar Nisana mēnesi.

Еврейская история - это мировая история, это единственная иcтория мира, в которую тем или иным образом включаются другие народы, но которые сами по себе, по своей природе живут в не истории. Евреи, и только евреи, задают общечеловеческое историческое пространство.

T: Ebreju vēsture – tā ir pasaules vēsture, tā ir vienīgā pasaules vēsture, kurā vienā vai otrā veidā iekļaujas citas tautas, bet kuras pašas par sevi, pēc savas būtības(dabas) nedzīvo vēsturē. Ebreji, un tikai ēbreji, nosaka vispārcilvēcisko vēsturisko telpu.

ТАНАХ, cемейная хроника еврейского нaрода, одновременно представляет собой мировую историю (..) Hо соответственно и всеобщая мировая история оказивается осмисленной лиш в контексте еврейской истории, в контексте этои cемейной хроники.

T: Tanach, ebreju tautas ģimenes hronika,vienlaikus ir arī pasaules vēsture (..), bet attiecīgi arī  vispārējā pasaules vēsture, kas ir izprotama tikai kontekstā  ar ebreju vēsturei,  kontekstā ar šo ģimenes hroniku.

Однако все дело в том, что если бы евреи не вышли из Египта, то человеческая история была бы совершенно иной, точнее говоря, никакой истории небило бы вообще.

T: Bet lieta ir tāda, ka, ja ebreji nebūtu izgājuši no Ēģiptes, tad cilvēces vēsturē būtu pilnīgi citāda, precīzāk, nekādas vēstures nebūtu vispār.

Но что вообще имеется в виду под историеи? История- это дляшчийся суд над язическими богами, это исход из того космического существования, в котоpое погрузился человек после его изгнания из рая. И начало этому иcходу положено именно исходом евреев из Египта.

T: Bet ko mēs vispār saprotam ar vēsturi? Vēsture - ir ilgstoša tiesa pret pagānu dieviem, tā ir iziešana no tās kosmiskās eksistences, kurā cilvēce nonāca (iegrima) pēc izraidīšanas no paradīzes. Un sākums šai iziešanai nolikts tieši vienlaicīgi ar ebreju izceļošanu no Ēģiptes.

Трудно поверить, что человечество когда-нибудь откажется от христианского летоисчисления - слишком уж многое с ним связано и к нему применено. Это летоисчисление заставило уважать себя все народы мира, включая народ евреиский. Но вместе с тем можно надеятся, что когда нибудь народы заметят, что эта хронология не вполне самостоятельна, что в основе ее лежит прежде всего хронология еврейская: а именно хронология, соотносящая сотворение мира и исход.

T: Grūti noticēt, ka cilvēce kaut kad varētu atteikties no kristietības noteiktās laika atskaites brīža, jo pārāk daudz ar to ir saistīts un tai piemērots. Šī hronoloģija ir likusi sevi cienīt (ievērot) visām pasaules tautām, tai skaitā ebreju tautu. Tajā pašā laikā var cerēt, ka kādu dienu tautas pamanīs, ka šī hronoloģija nav pilnīgi neatkarīga(patstāvīga), ka tās pamatā pirmkārt ir  ebreju hronoloģija: proti, hronoloģiju, kas attiecas uz pasaules radīšanu un iziešanu.

................................................................................................

RAINIS IR MŪŽĪGĀ TAGADNE UN NEKAD PAGĀTNE

Tev dzīvē teiks visādos veidos:

skaistais un labais ir augstākais, ar to apmierinies un nemeklē tālāk – nesaplūkā puķi, no ziņkārības dzīts. Netici. – Tevi grib noturēt pusceļā: ej līdz galam, kurš ir tikai patiesība. (KR 17, 226.)

 

PĀRVARĪGAIS

Liels un pārvarīgs aiz mana krēsla

Tumši rēgojas tas tēls un skatās

Man pār pleciem draudu pilnām acīm.

Melnai miglai līdzi gari stiepjas

Tēla svārki, – nu tas roku paceļ,

Pirkstus izliec nu kā grābdams mani;

Nu – man pamirst sirds no garām gaidām –

 

Manim pāri ēna krīt no tēla

Gari vilktā iepelēkā starā,

Manā priekšā stiepjoties bez gala.

Ēnas asais gals, kā milzu šķēpa

Stiepots asmens, nu jau liekas skaram

Manas tālās nākamības zvaigzni –

Raujas sirds no neviļus uz priekšu.

 

Liels un lielāks tēls vel top ar stundām.

Sirds jo tāļāk bēg, jo tēls stāv tuvāk.

Kuru soli speru, tēls to mēro;

Manās pēdās min viņš savas kājas;

Jo es ašāk sniecos citas stundas,

Jo viņš ašāk paņem visas sevim.

 

Stājas sirds no veltas vairīšanās –

Melnus tīklus tad viņš auž man pāri;

Lēnās stundas dzen kā zivis murdā.

 

Smalkos diegos tin viņš manu dvēseli –

Tauriņkāpuru iekš rudens audiem.

Manus vārdus viņš man liek par valgiem;

Manos darbos jākrīt man kā slasdos.

Viļ kā putnu mani – manām dziesmām,

Met man cilpu kaklā –manas domas:

– Lai tik rāpjos es tam pilnā vaļā.

Vecus režģus nez no kādiem laikiem,

-Kas ne miņā vairs nekam, ne ziņā –

Nez no pasekņiem kur ārā vilcis,

–Nu man sirdi pīs tais režģu riebjos!      

 

Bet es negribu būt vergs nevienam!

I ne prātus, kad tie aug bez manis,

I ne dzinuļus bez manas ziņas,

I ne domu, i ne sapņu kungus!

Kas tu esi tāds, ka mani siesi?

 

Nāc uz cīņu laukā, tēls bez vārda!

Es tev lūkot gribu draudu acīs.

Manā priekšā stāvi, drebulaidējs!

Ko tu pakaļ vien man lien kā ēna,

Tumsā slepu stiepdamies pēc manis?

Tu jau slepu mani nedabūsi,

Valgiem nepievilsi būt tev vaļā!

 

Kad es apgriežos, viss saplūst tvaikā,

Melnais mākons rūsina pie debess:

Vētra azotē un krusa saujā,

Krūtīs noslēpums un auksta uguns.

 

Kad es tveršu viņu, netveramo?

Kā es cīnīšos ar bezveidīgo”?

Kā es veikšu to, kas guļ kā blāknums,

Nav ne kustināms, ne varā vēršams? –

Sirds iekš sevis atgriežas no šausmām.

 

Nekustoši atkal sēd viņš vietā,

Zemei izstiedzis no dziļām saknēm.

Sēdekli sev savēlis no sārņiem;

Bērnu dienas pametis zem kājām;

Lielus atspiedis uz agriem darbiem;

Ļaužu spriedumus ap gurniem jozis,

Nekustoši sēd viņš vecā vietā –

Tik ik mirkli aug, vēl kuplāk tūkdams:

Dūmu mutulis no ugunskura

–Lapu, žagaru un sausas zāles –

Gari-zemi stiepdamies man pakaļ.

 

Dūmu vijās jaucas senas ainas.

Bāli mirdz un skan kā jaunas dienas;

Dūmi acis kož, bet alpām redzu

Biezos vāļos paspīdam ko gaišu,

Lūk, vai lecot zibēja tur dzirkstes”

Guns no dzīveskura? Bērnu acis?

Zaļa cerība un sarkans prieciņš?

Sirds, ko apstājies un sāki drebēt?

Tver tās dzirkstītes, tās spīgainītes, –

Nu tu, dūmu milzi, tevi veiksim!

Dzirkste dzīva ir no dzīves uguns.         

Nau tā tava, tēls, tā dzirkste mana!

No tā paša guns, kas deg iekš manis.

Mest aiz pleciem dzirkstes tumšā rīklē!

 

Nu mēs vilsim tevi, pārvarīgais:

Visas dienas, kas vēl nāks, tu ņemsi,

Tik es pirmāk ņemšu tās par manām,

Manu dvašu viņām iedvesīšu.

Laiks, caur manām krūtīm šalkdams cauri,

Sarkans taps kā vējš, caur krāsni skriedams.     

 

Ņem tad viņu tu, – viņš mans ir tapis!

Barojies no stundām, kas ir manas!

Došu ēsmu tev pēc manas gribas;

Tūc no manu dienu atkritumiem! 

Baroklis man būs tas pasauls pūķis,

Būšu es tavs radītājs un vērtējs. –

Sprēgā, mana sirds, tu ugunsdzirkste!

 

Kas ir pagājis, jā, tas nav vēršams,        

Pats tas guļot vada nākamību, –

Šodiena, tā stāv vēl manā rokā,

Kad es pats tik esmu savā rokā.          

Šodiena, tā vada nākamību,

Pati tapdama par to, kas bijis.

Sevi darīšu pēc sava gara,

Savu apkārtni es pats sev ņemšu,

Savus cēloņus sev izvēlēšu.

Apzinātu nākotni es likšu

Sev par pagātni un likteņslieksni.

Tavu spēku, tēls, tev neatņemšu;

Gribu raisot to vēl ciekkārt vairot,

Es tik ņemt tev gribu tavas briesmas;

Visu ietvert tevi katru brīdi,

Dzīvu padarīt un turēt dzīvu,

–Kreisā to, kas bij, bet labā rokā

To, kas būs, kas paša dots no kreisās.

Es tev vārdu došu, tēls bez vārda,

Tēls bez dvēseles, es tev došu dvēseli!

 

Raujas sirds no neviļus uz augšu, –

Draudu negaiss, vētras spars un saule,

Visa daba stenot manim kalpos,

Visu izcels mani seši prāti;

Simtkārt stiprāka taps mana dvēsle,

Manas acis skatīs zibens gaismu,

Tvaiks un uguns ies ar manu dvašu,

Vielas šķirs kā saule mana doma,

Telpas autu izpletīs un saraus,

Laiku spoguli par jaunu spodrēs,

Es tavs vārētājs, tu pārvarīgais.

 

Komentārs – Kopotie raksti, 2.sējums,501.lpp

PĀRVARĪGAIS (KR, 2 sējums 395.lpp.)

Dzejolis sacerēts ilgākā laika posmā – Rainis pie tā strādājis 1902-1903, 1906, 1910 un 1912 g. Pirmpublicējums „Gala un sākuma” pirmpublicējumā, 201-205 lpp. Saglabājies 1906.g. melnraksts ar virsrakstu „Liktens”,” Savs liktens”, Paša liktens”. .  1010.g. ar virsrakstiem „Liktens”, „Milzis”, „Dūmu milzis”,”Tēls” .. un1912 g. melnraksts ar virsrakstiem „Milzis dūms”, „Milzis”, „Dūmis”.


Lasīt šeit...
   

 

 

eXTReMe Tracker